۱۳۹۵ مرداد ۹, شنبه

«انترناسیونالیسم نوین سرمایه داری بین المللی» و ظهور «ناسیونالیسم» (بخش سوّم )

واقعیت گریز ناپذیر کنونی این است که جامعهٔ جهانی در آستانهٔ «رنسانس نوین در مقیاس جهانی» قرار گرفته است. این رنسانس؛ برخلاف رنسانس چند سدهٔ پیشین اروپایی؛ اهدافی از قبیل «تنویر افکار» و سقوط حاکمیت مذهبی واتیکان را دنبال نخواهد کرد. اسناد کنونی نشان میدهند که «رهایی از چنگال جذام دینی» نه تنها مدّ نظر نیست؛ بلکه «پیشنهاد داشتن حکومت مذهبی و تعمیق افکار دینی» از طرف «خدایان اقتصاد و پیشرفتهای علمی و اقتصاد»  به کشورهای جهان سوّمی؛ یک هدفِ تعریف شده است.  بهار عربی و فشارهای تبلیغی و حمایتهای سیاسی و دیپلماتیک غرب برای به کرسی نشاندن اخوان المسلمین و تقویت کلیسا برای تولید همبستگی در کشورهای غربی؛ آشکارتر از آن هستند که بتوان انکار کرد. تولید و راز بقای حکومت ننگین شیعیان صفوی در ایران و تولید حکومت خزندهٔ اخوان المسلمینی در ترکیه و ایجاد کانونهای دیگر اسلامگرا که هر یک از آنها؛ سایر گروههای رقیب اسلامی را  بر اساس  ماجرای «مسجد ضرار» تکفیر میکنند و مسجد خود را «مسجد الّنبی» میدانند؛ هیچ نشانی از تکرار «رنسانس نوع اروپایی» در خاورمیانه ندارد. حتّی مزخرفاتی که از طرف موجودات سخیفی مانند اکبر گنجی و همپالگیهایش انتشار می یابند؛ اگر ستون پنجم وزارت اطلاعات رژیم کثیف شیعی ایران نباشند؛ در راستای «باز تولید تشیّع» هستند و در مجموعهٔ رنگارنگ «تفکرات اسلامی» (بخوانید بافتنی های اسلامی)؛ نقشی هماهنگ با اهداف «خدایان دانش و اقتصاد» در منطقه را دارند.
لذا؛ کسانی که افکار کلیشه ای آنها از حدّ «کپی برداری» از «رنسانس غربی» و تجویز و تکرار احمقانهٔ آن برای دنیای «جذامیان اسلامی» فراتر نمیرود؛ نه تنها راه چاره نیستند؛ بلکه بخش اصلی خوابهای استراتژیکی هستند که «خدایان دانش و تکنولوژی و اقتصاد» برای خاورمیانه و ایران  دیده اند؛ میباشند. فقط تصوّر کنید که سرزمینی در حال ویران شدن و حملهٔ غارتگران و تبدیل به کویر شدن است و «معجزهٔ اکبر گنجی» این است که بگوید: «امام دوازدهم = مهدی؛ دروغ است و تعداد آنها ۱۱ بوده است» و هیچ حیوان انسان نمای آریایی نژاد باهوش و خاک برسرشیعه مسلک؛ از خود نپرسد که: .... که چه بشود؟ ...... گیرم که  ۱۰ و یا ۹ و یا ۶ بوده است..... که چه بشود؟
و یا حیوان دیگری به نام «نیک آهنگ کوثر»؛ مقالهٔ وزینی در بارهٔ «کویر شدن تدریجی ایران» بنویسد و در BBC منتشر شود؛ که سَر و تَه آن این است که به رژیم کثیف شیعی؛ پیشنهاد میکند: «تو رو خدا اینکارها را نکنید»؛ در حالی که این موجود کثیف میداند که داستان از «تو رو خدا» ها گذشته است و تا زمانی که این قوم کثیف شیعه مسلک بر ایران حکومت میکنند و تا زمانی که ساکنین ایران چیزی به جز «پشگلهای شیعه مسلک و یا سُنّی مسلک» نیستند؛ تنها مسیر روبروی آأنها «نابودی» است و  پیشنهادات «تو رو خدایی» مسیر زندگیشان را تغییر نخواهد داد. (اینجا)
اکبر گنجیها و «رأی منو پس بگیرها» و نیک آهنگ کوثرها؛ نشانه های بارز «عقبماندگی و حماقت ملّی ساکنین ایران» هستند و بر خلاف ادعاهای آنها که «کون خر را پاره میکند» (مانند اختراع تانک فلّاق و جنگنده های فوق مدرن)؛ هیچ نقشی در آیندهٔ جهان مگر ایفای نقش «نوکران» و «بردگان نوین» نخواهند داشت؛  اسناد حرکتهای سیاسی ساکنین ایران و نتایج به بار آمده از آنها در سدهٔ اخیر نشان میدهند که میانگین درجهٔ هوش «ساکنین ایران» زیر ۸۰ است. زیرا یا مسیر نادرستی را انتخاب کرده اند و یا اشخاص «کودن و احمق» را به رهبری پذیرفته اند و یا در میانهٔ جنبش؛ آنرا نیمه کاره رها کرده  و به همان نقطهٔ پیش از آغاز جنبشهایشان بازگشته اند. حماقت ملّی شاخ و دُم ندارد و آشکارتر از این نمیتواند باشد.
آنهایی که مخالف این نظریه هستند؛ فقط نشان دهند که کدامین کار در یکصد سال اخیر در ایران آغاز شده و به شکوفه نشسته و میوه داده است؟   تلاشهای ایران پرستانهٔ ادّعایی ۱۴۰۰ سالهٔ ایرانیان توسّط مورّخین پان ایرانیست؛ به جز یاوه سرایی نیست و گرنه اگر این یاوه سراییها را باور کنیم؛ به نتیجه ای هولناک تر میرسیم و آن اینکه: «نتیجهٔ این تلاشهای ۱۴۰۰ ساله دیدن تصویر انگل کبیر بنیانگذار در ماه بوده ؛ و نتیجهٔ نهایی همهٔ آن تلاشها؛ قصد کنونی رژیم انگلهای صقوی حاکم بر ایران برای خرید پسمانده های اتمی بلغارستان و چپانیدن آن به عنوان اختراعات دانشمندان هسته ای اسلامی شیعه مسلکِ حاکمیت پر افتخار و ننگین صفوی به ماتحت آریایی نژادهای باهوش ساکن ایران».

در آینده ای بسیار نزدیک که از نظر زمانی؛ چیزی  در حدّ «پِلک زدن» در مقیاس «تعریف زمان بر اساس تاریخ زندگی گونه های انسانی» است؛ با تغییراتی شگرف روبرو خواهیم شد که اعجاب و درخشندگی آنرا شاید بتوان با فرود آمدن یک سفینهٔ فضایی در زیستگاه  یک قبیلهٔ متعلّق به «عصر شکار» مقایسه نمود.

حتماً با سلسله برنامه های «یک خانه؛ یک زمین» که در رادیو فردا منتشر می شد آشنا هستید و حتماً با نظریهٔ «گرمایش زمین» که توسط آقای «الگور» (Al Gore) به یک نظریهٔ «هژمونیک» در سطح جهانی تبدیل شد نیز آشنا هستید؛ نظریه ای که حتّی تعداد «عطسه ها» و «سُرفه ها» و «گوزیدن ها» و تأثیر آنها بر گرمایش زمین را محاسبه میکند. چیزی شبیه به کتابهای فقهی و جامع «توضیح المسائل شیعی» که میزان تأثیر «ایستاده شاشیدن» بر کفر و ایمان و ضرورت رفتن به «جهنّم» به خاطر «ایستاده شاشیدن» را توضیح میدهد؛ امّا فروختن دختر خردسال ۱۱ ساله به یک پیرمرد را با توجیه «سنّ شرعی ازدواج» را «مشروع» میداند و «شرافت انسانی» را در چهارچوب «بیشرفی اسلامی» بازتعریف میکند.... و باز هم حتماً با نظریهٔ «انترناسیونالیسم کارگری» نیز آشنا هستید که میگوید:
« این طبقه آنقدر باهوش است که میتواند دنیا را مدیریت کند (مثل احمدی نژاد)» ولی نظریه پرداز از خود نمی پرسد که چرا این «نابغه ها» هزاران سال است که یا «برده» و یا «حمّال» بوده اند؟
نظریّه ای که که نتیجهٔ درخشان آنرا پس از فروپاشی اتّحاد جماهیر شوروی؛ دیدیم و فهمیدیم که «کارگر قرقیز» و یا «کارگر اُزبَک» با کارگر روس و یا بیلوروس؛ بسیار فرقها داشته اند و نوشته های آتشین «مارکس»؛ «لنین»؛ «ماکسیم گورکی» و «روزا لوکزامبورک» را باید به «مستراح» ریخت.
باز هم حتماً با «منشور حقوق بشر سازمان ملل متّحد» وسازمانهای حقوق بشری و در رأس آنها «دیده بان حقوق بشر» و امثالهم آشنا هستید که به پشتوانهٔ آنها؛ «سازمانهای خیریّه» مانند قارچ روییده اند و نه تنها از وجود «گاوهای داوطلب بشر دوست کوته فکر» استفادهٔ مجّانی میبرند؛ بلکه از هر یک دلار و یا یورو و یا پوند که به این مادر به خطاهای بشردوست اهدا میشود؛ تنها ۲۰ درصد آن به مقصد میرسد و آن ۲۰ درصد نیز زیر سوآل است؛ زیرا بخشی از آن ۲۰ درصد انتهایی پس از «بخور بخورها» به صورت کمکهای «غذایی» در میان گرسنگان و درماندگان توضیع میشود که همهٔ این «کمکهای غذایی»؛ مواد غذایی تاریخ گذشته هستند و به قیمت هیچ و پوچ و زد و بندها و رشوه ها از کمپانیهای تولید کننده که مجبور به دفن آنها هستند خریداری میشوند و در تاریخ ۲ سال پیش نیز تلاشهای گسترده ای برای قانونی کردن فروش  این زباله ها در جریان است. لذا آنهایی که در ایران تازه دُم در آورده و میخواهند «قوقولی قوقوی سیاسی و بشر دوستانه» بکنند؛ باید بدانند که آب در هاون میکوبند و با این پارچه های بی قواره و «دور ریز خیاطها» نمیتوان برای «فاطی خانمها» تنبان دوخت. آنهایی که «برده» به دنیا می آیند؛ همیشه «برده» خواهند ماند؛ تا زمانی که «تاریخ بردگی» نیز منقضی شود.
امّا  آنهایی که به ناچار در میان «بردگان» تعریف شده ولی  «برده نیستند» نیز خواهند شکفت و آینده «ازآن» آنهاست.
من (کژدم)؛ این ۳ مسئله را با «شیر و یا خط انداختن»؛ انتخاب نکرده ام. بلکه آنها را به عنوان «دسته کلید»؛ تقدیم خوانندگان این وبلاگ میکنم؛ تا بتوانند رازهای کهن و رازهای نوین (تائو ها) را بگشایند؛ شیوه های تولید و انکشاف قدرت و رسم و آیین «برده داری» را بگشایند و به «پَس پَرده» بروند. امّا اینکه در «پَسِ پَردِه» چیزی بیابند و یا نیابند؛ مشکل خودشان است. زیرا برخی کسان؛ در «پَسَ پَرده»؛  دیواری بسیار بلند و غیر قابل نفوذ میبینند و «مأیوس» میشوند و «کافکا» و «صادق هدایت» میشوند و خود را یا با «بیماری سل» و یا با  «گاز» حلق آویز میکنند. برخی نیز با «ناخنهای ضعیف» میخواهند که دیوار را ویران کنند و در نهایت؛ زندگیشان با خواندن دیوانه وار «چنین گفت زرتشت» و رقصیدن «بَر گِردِ آتش» به پایان میرسد که پس از گذشت ۱۰۰ سال «کشف» میشوند و احمقانه تر اینکه؛ درجهٔ هوشِ «کاشفین»؛ با آنهایی که او را در «زمان خویش» نشناختند  بسیار برابر است؛ زیرا این «کاشفین جدید» تنها «سوژهٔ جدیدی برای ورّاجیهای فلسفی شان» کشف کرده اند ... و نه «چیزی بیشتر» (نیچه شناسی .... طبق طبق). امّا برخی دیگر به «روشن شدگی» میرسند.

زمانی که در علوم سیاسی - اجتماعی - اقتصادی؛ از «قدرت» سخن میگوییم؛ باید طرف مقابل آن؛ یعنی «ضعف و تنگدستی» را نیز ببینیم. در این عرصه؛ «ضعف و تنگدستی» و «قدرت» نقش دو کفهٔ ترازو را بازی میکنند که وظیفهٔ نهایی خوش فکرترین سیاستمداران شناخته شده؛ «برقرازی توازن» است که «عدالت خواهان» نامیده میشوند. محصول پیشنهادی آنها به نام Equilibrium مزیّن است. امّا سخنی از «برابری» (Equality) در آن نمیرود؛ بلکه سخن از «توازن» است. زیرا اکنون الاغها نیر میدانند که «برابری» شاید تنها در برخی معادلات ریاضی که سر و کارشان با «اعداد صحیح» است؛ معنی بسیار محدودی داشته باشد؛ امّا در زندگی واقعی اجتماغی؛ کاملأ بی معنی است. زیرا زندگی واقعی بر روی صفحهٔ چرکنویس ریاضیات جریان ندارد و همهٔ اقشار اجتماعی این امر را با پوست و گوشت و استخوان حسّ میکنند.

بگذارید از ملموس ترینها آغاز کنیم.

بازار برده های چینی و هندی و پاکستانی و .... سرمایه ها را به سوی خود میخوانند. به همین خاطر کارگر غربی کار خود را به خاطر گرانقیمت بودن از دست میدهد (داستانی که هم اکنون در جریان است) و همهٔ این داستان با تبلیغات «بشردوستانه» و «حقوق بشر» و آباد کردن همهٔ دنیا و مبارزه با «فقر» از طریق «ایجاد شغل برای همهٔ جهانیان»  به اجرا در می آید شعار مشهور «به عربهای غزّه کار بدهید تا تروریست نشوند» یکی از نمادهای مهمّ این تبلیغات است؛ شعاری که در عمل شکست خورده است. نتیجهٔ نهایی این تلاشها این خواهد بود که «قیمت کارگر» در سطح جهانی تقریبأ یکسان شود. امّا به موازات این «پروژه‌ یکسان سازی ارزش بردگان»؛ دشمن دیگری برای بازار کار در حال رشد است که نامش «تکنولوژی» است. رشد  تکنولوژی نیاز به «سرمایه گذاریهای کلان» دارد و این سرمایه با تکیه بر «کارگر گرانقیمت»؛ یا امکان پذیر نیست و یا به زمانی بسیار طولانی تر برای «امکان پذیر شدن» نیازمند است. لذا بهترین راه «سرمایه گذاری بر روی فقر و بردگان جویای کار» میباشد. نتیجهٔ سیاسی اینکه:
«هر چقدر که تعداد فقرا و بردگان افزایش یابد؛ مشتریان احزاب سوسیالیست بیشتر خواهد شد»؛ زیرا «شکم گرسنه باید سیر شود». زیرا که یکی از غرایز اصلی مشترک در میان موجودات زنده است و به همین خاطر است که موجودات زنده همدیگر را میخورند. (البتّه گیاهان و حیوانات برای خوردن یکدیگر فلسفه بافی نمیکنند؛ امّا شاخهٔ انسانی این موجودات؛ فلسفه بافی میکند = ما اشرف مخلوقات هستیم و فلسفه و ضرورت وجود حیوانات و گیاهان برای زنده ماندن ما است).

(ادامه دارد)

کژدم

۸۱ نظر:

 1. کژدم در مطلب پیشین و در موضوع لینک بی بی سی در خصوص قتل بدهکار چه ربطی به مشیری داشت؟ من نتوانستم ارتباطی برقرار کنم. مشیری را بخاطر فعالیت هایش در خصوص اگاه کردن جوانان نسبت به دین نکبت ستایش می کنم.یعنی تنها سر طانی که کشور ما را به این روز انداخته.هر چند تاکید زیادش بر شاهنامه را نمی پسندم. اما از نظر تو مشکل مشیری چیست.تو که با همه مشکل داری. با هدایت با شاملو با مشیری با .. پس کی خوبست. می تونی اسم ا0 نفر رو اسم ببری که قبولشان داری. اگر ما در این ملک اینهمه دچار قحط رجالیم. جنا بعالی با چه انگیزه ای داری فعالیت می کنی و کی رو می خواهی از سر جایش تکان دهی.اینجوری نمی شود که ما فقط خودمان را قبول داشته باشیم. انهم مایی که صد نفر هم ما را نمی شناسند! فکر کنم تنا قضاتی وجود دارد.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   آقای بهرام مشیری همیشه هندوستان را یکی از الگوهای دموکراسی معرفی میکرد؛ در حالی که هندوستان سرزمین نکبت زدگان است.
   لذا مشکل مشیری این است که مفهوم دموکراسی را نمیداند و لیبرالیسم را در دکان خود میفروشد. اینها را بارها گفته ام و تکرار مکرّر میگویم.
   مشکل دیگر آقای مشیری این است که در دوران مصدّق یخ زده است و هنوز هم با حاجی محمد رضا مبارزه میکند.
   پاسخ پرسش دوّم شما این است که من با «فردریک ویلهلم نیچه» مشکل بسیار کمتری دارم. امّا با «نیچه شناسان» و «مولوی شناسان» و «حافظ شناسان» و «کوفت و زهرمار شناسان» بسیار مشکل دارم و به نظر من جایگاهشان «مستراح» است و ارزش کارشان تنها و تنها «اتلاف وقت گرابها» میباشد. باانشتین ها هیچ مشکلی ندارم.
   زیرا اگر انشتین در یکی از روستاهای ایران نیز به دنیا می آمد؛ هرچند که نمیتوانست نظریهٔ نسبیت را ارائه کند؛ امّا میتوانست در همان روستا و روستاهای اطراف تغییرات شگرفی در شیوهٔ کشاورزی و دامداری و آبیاری بوجود آورد.
   فکر میکنم که خیلیها را نام بردم.

   حذف
  2. ناشناس گرامی
   من تلاش کرده ام که در نوشتارهای «گفتگویی از نوعی دیگر»؛ زیرساختهای «مانیفست گذار به آینده» را مطرح کنم و «آیین ریشه ای نوین» را به عنوان «مرحلهٔ گذار شرافتمندانه به آینده» میدانم.

   حذف
  3. لطفا در مورد «آیین ریشه ‌ای نوین» بیشتر توضیح دهید. تا جایی که به یاد دارم در سلسله نوشتارهای «گفتگویی از نوع دیگر» به این مورد اشاره ‌ای نکرده بودید.

   حذف
  4. ناشناس گرامی

   http://kajdoum1.blogspot.com/2013/04/blog-post_5154.html

   حذف
 2. کژدم !در مورد مشیری یعنی انتقادی را که کرده ای قبول دارم.یخ زدگی در دوران مصدق-تاکید زیاد بر شاهنامه که البته انتقاد من بود و ایراد گرفتن اغراقی از شاه مرحوم را به عنوان انتقادات خود بر او می دانم.اما اشتباه او در خصوص دموکراسی هند را نباید خیلی برجسته کرد.البته پر بیراه هم نگفته.جامعه هند همین الانش هم پر از ادمهای الیت هست.ولی جامعه ای دو قطبی است.و البته ازادی در هند وجود دارد.و هنوز مظاهر ازادی در انجا می درخشد.ولی بخش مهمی از جامعه هند تقریبا با ظهور عن قلاب نکبت در ایران انگار الگو گرفت.و به قهقراء رفت.حاکمان هند هیچوقت این قدرت را نیافتند که این جامعه عظیم میلیاردی را بر اساس الگو های غرب به پیش ببرند. خودت گفته ای برای پیشرفت باید اقتصاد قوی داشت.و هند این قدرت اقتصادی را نداشت. انقلاب ایران تاثیرات زشتی در جهان داشت. به پاکستان زمان بوتو نگاه کن. و به اکنون او.که بقول تو کثافستان شده. در خصوص مشیری نباید به او گیر سه پیچ داد.او رهرو حافظ هدایت شاملو و کسروی است.مو لوی را استسنا کن.هیچ ارادتی به او ندارم. در مورد حافظ اشتباه می کنی.حافظ از فردوسی خیلی بالاتر است.اصلا قابل مقایسه نیستند.حافظ شناسان را هم رها کن. حافظ شناسان کیا بودند. قزوینی و غنی و بدیع الزمان.و همه کله پوک.هیچ کدام معنای حافظ را هم نمی دانستند و حافظ را بر اساس تخیلات مسخره خود تحلیل می نمودند.اصلا شعر شناس نبودند.نمی خواهم طول کلام بدهم.راستی این نیچه تو چه گلی به فرق جهان زد که اینهمه برایش هورا می کشی.کسانی در همان غرب ظهور کردند که نیچه انگشت کوچکه انها هم نیست.بعد محیط را هم در نظر بگیر.ما دچار یک دایره غلطانی شده ایم که عربها برای ما رقم زدند.ایین ریشه ای تو کارساز نمی شود.مگر فکری برای این دایره غلطان کنی.چریک و پریک و مجاهد خلق و مهنچس و دکتر و...غیره و هم روزگاری دور ورداشته بودند که مرگ بر امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم امریکا. و انواع اراجیف دیگر.شاه باید برود و جمهوری اسلامی. نتیجه چه شد.دایره غلطان کاری به سر همه اورده که ارزوی مرگ می کنند. چنان زد بر بساطش پشت پایی که هر خاشاک ان افتاد جایی. لابد انها هم دنبال ایین ریشه ای بودند. نه عزیز مطلب خیلی عمیق تر از اینهاست.باید تدبر کرد. امیدوارم در هدفهای درستت موفق باشی.به هر حال نمیشود در یک موضع نشست و همه را کوبید.البته شما هم به سهم خود دارید زحمت می کشید. پاینده باشی.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   در مورد هندوستان باید بگویم که «مهاتما گاندی» بایستی ۲۵ سال زودتر کشته میشد؛ و اگر اینچنین میشد موضوعاتی به نامهای «کثافتستان» و «بنگووووولادش» و «بن لادن» و «طالبان» و انواع دیگر «مدفوع ها» را نداشتیم. امّا پرسش مهم تر اینکه: آیا «ناسیونالیستهای هندی»؛ میتوانستند هندوستان را به آینده ای بهتر رهنمون شوند؟ این پرسش؛ بی پاسخ است و به همین خاطر پرسشی احمقانه است.
   من سگ بهرام مشیری را به اکبر گنجی ها و «رأی منو پس بگیرها» ترجیح میدهم. امّا باید او را هم بگزم؛ و گرنه شب نمیتوانم بخوابم.
   دسته گل «فردریک ویلهلم نیچه» رسیدن به ایدهٔ «ابر انسان» بود.
   دایره ای که در آن هستیم را اگر «عربها» برای ما رقم زده اند؛ باید اعترافی بر «پَست تر بودن از عربها» به حساب آورد. تاریخ ۱۴۰۰ سال گذشته نیز این ایده را تأیید میکند. زیرا ساکنین ایران ۱۴۰۰ سال است که در «مدفوع عربی = اسلام» غلط میزنند و خوشحال هم هستند. مگر غیر از این است؟
   «آیین ریشه ای نوین کاویانی» اگر به عنوان ساختن یک سیستم اجتماعی پایدار و ماندگار به حساب آید؛ نشانهٔ «اسیر بودن در گذشته» (چراگاه خوب) است و راه به آینده نخواهد بُرد.
   امّا؛ اگر به عنوان «سیستمی برای گذار شرافتمندانه» ار «حال به آینده» پذیرفته شود؛ درست است.

   حذف
 3. کمالوندی میگوید که اسناد محرمانهٔ برجام را ۳ کشور لو داده اند.

  http://www.radiofarda.com/a/f7-Iran-accuse-us-over-disclouser-of-secret-nuke-document/27890348.html

  کسی نیست که از این مادرجنده بپرسد: ... کدامین اسناد محرمانه؟ مگر به ۱+۵ که همان شیاطین بزرگ و کوچک هستند؛ جمیعأ صلوات کون نداده اید؟
  از «کون علیل فرزانه» بگیر و بیا تا «کون کلید دار بنفش».
  زمانی که «۱۹۰ هزار سو» پیشنهادی «کون علیل فرزانه» به «۵۰۰۰ سو» تبدیل شد و «انگل فرزانه» گفت: «آخ».... دیگر سند محرمانه ای در کار نیست! محرمانه از چه کسانی؟ آیا از کسانی که همهٔ اسرارتان را میدانند و تعداد «پشمهای زیر شورت زنهایتان» را بهتر از خودتان شمرده اند و Google Earth کرده اند؟
  آنهایی که این اسناد باید برایشان محرمانه بماند کیستند؟
  من میدانم ؛ ای کونیهای ناقلا.... آنها همان خاک بر سرهای حزبلبلی هستند که باید همیشه فکر کنند که «رهبرشان باکره است» و «هرگز کون نداده است».

  حزبلبلیهای الاغ گرامی

  رهبر فرزانهٔ علیلتان تان؛ خیلی بیشتر از آنچه فکر میکنید کون داده است.

  کژدم با تربیت

  پاسخحذف
 4. فکر میکنم که بیش از یک سال پیش گفته بودم که طالبان پاکستان پتانسیل پیوستن به داعش را دارد.
  من نه تنها فرمانده ناتو نیستم؛ بلکه یک «هیچکاره» هستم.
  حال به سخنان فرمانده ناتو که دستگاههای عریض و طویل اطلاعاتی در خدمتش هستند نگاهی بیندازید:

  http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/08/160801_k05_is_is_ttp_members_

  پاسخحذف
 5. آهای گرسنگان .... بفرمایید چلو کباب....

  http://www.radiofarda.com/a/f8-cockroach-milk--food/27891092.html

  پاسخحذف
 6. سخنان باراک اوباما و هیلاری کلینتون چرا اینقدر شبیه حرفهای خامنه ای است؟

  http://www.dw.com/fa-ir/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF/a-19442178

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ماجرای جنبشهای ناسیونالیستی آمریکا و اروپا نیز شبیه «روزشمار بحران سوریه» و سرایت آن به عراق و آفریقا و آسیای میانه است. گلوبالیستها به شدّت از آن میترسند؛ زیرا تمامی آنچه را که ساخته اند؛ از دست خواهند داد. تا کنون در آمریکا سابقه نداشته است که یک رئیس جمهور اینهمه خود را در انتخابات آینده درگیر کند. آقای اوباما این سنّت را به خاطر منافع اربابانی که او را برای ادامهٔ دکترین «کوندالیزا رایس» بر سر کار آوردند؛ شکسته است. اکنون «گلوبالیستها» با مسئلهٔ مرگ برای همیشه و یا زنده ماندن گیر افتاده اند (وضعیت لیمبو =Limbo ).
   اقتصاد چین در حال سقوط آزاد است. قرار است که ۶ میلیون کارگران صنایع فولاد و زغال سنگ اخراج شوند. تعداد «شهرهای ارواح» (Ghost Towns) در حال افزایش است که صدها میلیارد دلار چین را بلعیده اند.
   به همین خاطر است که آقای اوباما به نیابت از طرف اربابانش وحشتهای پشت پرده را با زبان شسته و رفتهٔ «گاو پسند» بر زبان می آورد.

   http://www.bbc.com/persian/world/2016/08/160802_u04_us2016_obama_trump

   حذف
 7. سخنان آقای اوباما در بارهٔ دونالد ترامپ آنهم در یک کشور بیگانه (رفتار خاله زنکی) در پاسخ به یک خبرنگار در سنگاپور؛ پرسشهای زیادی بر می انگیزد.
  پرسش نخست اینکه:
  اگر حزب دموکرات آمریکا مطمئن است که دونالد ترامپ کاندیدای ضعیفی است و هیلاری کلینتون برندهٔ انتخابات خواهد بود؛ پس چرا رئیس جمهور کنونی آمریکا برای بار دوّم به «خاله زنک بازی» روی آورده است؟ (بار نخست در نشست ژاپن بود).
  مگر نه اینکه داشتن رقیب ضعیف در یک نبرد بهتر است؟؟! امّا گویا چنین نیست و برخلاف نتایج نظرسنجیهای کذایی؛ گلوبالیستها میدانند که وضعیت بسیار وخیم تر از آنی هست که فکر میکردند و انتخابات را با اختلافی بزرگ خواهند باخت.
  پرسش دوّم اینکه کدامین حرکت میتواند بازی را به نفع دموکراتها تغییر دهد؟
  بازی «برنی سندرز» آنچنان کارساز نبود و نتوانست بسیاری از رأی دهندگان را فریب دهد و بخش بزرگی از هوادارانش نه تنها از او حشمگین هستند؛ بلکه پتانسیل پیوستن به هواداران دونالد ترامپ را دارند؛ زیرا فکر میکنند که به آنها خیانت شده است. پیشنهاد آقای اوباما به حزب جمهوریخواه مبنی بر پس گرفتن حمایت از دونالد ترامپ نیز احمقانه ترین پیشنهاد از روی درماندگی بود که نتیجهٔ عکس حواهد داد. نوکران گلوبالیستها که در حزب جمهوریخواه لانه کرده و میخواهند به هیلاری کلینتون رای دهند نیز؛ آخرین رقص سیاسی خود بر روی زمین را به نمایش میگذارند و در آینده حذف خواهند شد.
  لدا تنها ۳ راه برای گلوبالیستها باقی میماند:
  ۱- تقلّب در انتخابات که مرگ سیاسی آنهاست.
  ۲- قتل دونالد ترامپ که میتواند به جنگ داخلی بینجامد.
  ۳- پیشنهاد کناره گیری هیلاری کلینتون از مبارزات انتخاباتی (به هر دلیلی)؛ در برابر عدم پشتیبانی جمهوریخواهان از دونالد ترامپ و بروی کار آمدن یکی از نوکران گلوبالیستهای لانه کرده در حزب جمهوریخواه. این امر نیز امکان پذیر نیست زیرا ناقوس مرگ حزب جمهوریخواهان خواهد بود.

  پاسخحذف
 8. كژدم دوباره جريان ماركو روبيو نشود، دونالد ترامپ ادم أحمقي است كه هر چي از دهن يك ادم معمولي در نمياد از دهن كشاد اين آغا در مياد. همين دهن كشاديش كار دستش داده و در اخرين تظر خواهي فاكس هيلاري ١٠ پوينت از مموتي امريكايى ( احمدي نژاد امريكايى ) جلو هست،،، تازه هنوز ديبيتي در كار نبوده. كسي كه با زنان در افتاد، ور افتاد. احمق فكر مي كند كه زنان امريكايى مثل زنان تو سر خور و اي كيو ١٠ و تنها ماده اكراييني هستند كه هر بولشتي كه مي گويد سخن بزرگان خوانده شود. هيلاري خيلي منغور است ولي دست كم ديوانه و تازه به دوران رسيده نيست، ترامپ هم منغور است هم بي ظرفيت و تازه به دوران رسيده نديد پديد. ترامپ يك عمله و بِنَا بيشتر نيست كه فكر مي كند همه حقوق بگير ايشان هستند . اينقدر ترامپ ترامپ نكن.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ماشناس گرامی

   چَشم ... و چِشمَک

   حذف
  2. ماشناس گرامی

   نظرسنجیها هر روز تغییر میکنند. انتحابات کنونی آمریکا دیگر مانند ایّام قدیم؛ انتخاب میان پرتغال و هندوانه نیست. بلکه بسیار پیچیده شده است و شاید بتوان آنرا انتخاب میان «برنج صدری اعلا» و «برنح باسماتی» دانست که در یک گونی ریخته شده اند.البته این را مثال زدم تا پیچیدگی قضیّه را توضیح دهم لذا و لطفاً ذهنتان روی برنج و تربچهٔ «اوشین» میخ نشود و بحث را به توضیح انواع برنج نکشانید.
   گلوبالیستها در هر دو حزب اصلی آمریکا نفوذ دارند. عدّه ای نیز مانند گاو؛ بر اساس «همین اکنون» تصمیم میگیرند و دورتر از نوک دماغشان را نمیبینند؛ با یک غوره سردی و با یک موسز گرمیشان میشود. شاید تا کنون بیش از ۱۰۰۰ ساعت تنها برای شنیدن سخنان دو جبههٔ اصلی «ناسیونالیستها» و «گلوبالیستها» و همچنین «آویخته ها» وقت گذاشته ام.
   زمانی که از «مارکو روبیو» سخن گفتم؛ همان تصوّر انتحاب میان «پرتغال و هندوانه» را داشتم.به همین خاطر نیز از خوانندگان پوزش خواستم و گفتم که گویا ماجرا فرای تصورّات کلاسیک است.
   همین «فاکس میوز» را که مثال زدید؛ دارای بحشهای گوناگون است که هر یک از آنها ایده هایی را مطرح میسازند. من اینرا به حساب اینکه «فاکس نیوز» همه جانبه نگر است نمیگذارم؛ بلکه اینرا به حساب «مدیریت امپراتوری رسانه ای رابرت مُرداک» میگذارم. این امپراتوری باید نه تنها از میان تمامی امواج بحرانها عبور کند؛ بلکه باید از آنها «پول» بسازد. من عاشق هیچ رسانه ای نیستم ولی آنها را مظالعه میکنم و بر اساس «الگوریتم ذهنی خوذم» از آنها استفاده میکنم. گاهی سحنانم درست و گاهی نادرست هستند؛ ولی به طور تاریخی (تاریحچهٔ وبلاگ) تعداد نادرستها بسیار کمتر بوده است و اگر تناسب را با سایر «رسانه های وزین» مقایسه کنید؛ بسیار بیشتر از «یک سر و گردن» پیش بوده ام.

   حذف
  3. ما شناس گرامی
   من طرفدار هیچکس نیستم و تا آنجایی که زندگی من برای خودم نشان میدهد؛ هرگز «طرفدار» هیچکس نبوده ام. لذا طرفدار دونالد ترامپ هم نیستم و با اینکه هیلاری کلینتون را یک زن برجسته میدانم؛ طرفدار او نیز نیستم. امّا میدانم که دونالد ترامپ چگونه رفتار خواهد کرد. اگر شما او را یک عمله و بنّا میخوانید؛ من او را کسی میدانم که بر روی «ورشکستگان» سرمایه گذاری میکند. او بک قصر را از یک ورشکسته به ۴۰ میلیون دلار میخرد و چند ماه بعد آنرا به ۱۰۰ میلیون دلار میفروشد. این آینده ای است که دنیا باید با دونالد ترامپ تجربه کند.

   حذف
  4. ماشناس گرامی
   اخیرأ دونالد ترامپ به هیکل «والدین شهید» که به صورت ابزاری در گردهمایی دموکراتها نقش «دلقکها» را بازی کردند؛ ... رید.
   آنچه که احمقهای «آویخته» نمیفهمند این است که دونالد ترامپ به آن دو نفر دلقک (والدین شهدا) گفت:
   شما نمیتوانید خود به عنوان «والدین سربازان کشته شده»؛ هرچه که کثافت معدهٔ اسلامی تان هست را بیرون بریزید. آن احمق کثافتستانی تبار فکر میکند که آمریکا نیز مثل ایران جذام زده و کثافتستان است که از «خانوادهٔ شهید» در انتخابات به عنوان «دستمال مستراح» استفاده کنند.
   دونالد ترامپ؛ نه تنها اشتباه نکرد؛ بلکه بنیان نوینی را مطرح نمود.
   زمانی میگفتیم:
   گیرم که پدر تو بود فاضل
   از بهر پدر تو را چه حاصل؟

   دونالد ترامپ گفت:

   گیرم که «پسر تو» تو بود فاضل
   از «بهر پسر» تو را چه خاصل؟

   یعنی «پراکندن کثافت معده» به بهانهٔ «تقدّس والدین شهدا» .... موقوف.

   این حرکت ترامپ یک «سنّت شکنی» است.

   حذف
  5. ماشناس گرامی
   نمیدانم که سنّتان قدّ میدهد یا نه؟ در ایران نیز «کمونیستهای شیعه مسلک» گردهمایی هایی از قبیل «سخنرانی مادر شهیذ بیژن جزنی».... «سخنرانی مادر اشرف دهقانی» .... «سخنرانی پدر شهید فلانکس»؛ «سخنرانی پسرخالهٔ شهید بهمانکس» و ... را داشتیم. این ماجراها همه اش «خر رنگ کُنی» میباشند.
   اگر همهٔ این والدین و بستگان خونی شهدا را که فقط به خاطر «گاییدن» و «زاییدن» دارای چنین مقام والایی شده اند را به یک آزمایشگاه «آزمایش درجهٔ هوش» ببرند؛ مطمئن باشید که «الاغها و گاوها» مدالهای طلا و نقره و برنز را خواهند بُرد و به این «مقدّسین»؛ «مدال پشگل» هم نخواهد رسید.

   حذف
  6. ماشناس گرامی

   اندیشه و هوش مثل زمین و پول نیست که در میان یک خانواده به ارث برسد.
   هیچکس حق ندارد که به دانش و هوش برادر و یاخواهر و مادر و فرزند افتخار کرده و از آن برای خود و یا اربابانش دکّان فضل فروشی باز کند.
   هیچ سازمان و حزب سیاسی نیز حقّ ندارد که از این راه برای خود «دکّان کسب وجهه» بسازد.
   اینها الفبای برخورد علمی هستند.

   نقطه .... آخر خط.

   حذف
 9. همه در حال آماده شدن برای رویارویی با دنیای احتمالی ترامپ هستند که کمتر از ۱۰۰ روز با آن فاصله داریم.
  آقای پوتین با فشارهای مضاعف و خُرد کننده برای تصرّف حلب میخواهد اهرمهای فشار بیشتر و مؤثرتری برای معامله با دولت احتمالی دونالد ترامپ تولید کند و نیروهای انگل فرزانه هیزم این آتش هستند. آنچه که انگل فرزانه و اوباشانش برای بقای خویش انجام میدهند و از روی درماندگی در رابطه با پاسخگویی به مسائل اساسی درونِ ایران بر طبل جنگ میکوبند و بخ پیشرویهای ناپایدار در سوریه در زیر سایهٔ نیروی هوایی روسیه افتخار میکنند؛ پس از ۱۰۰ روز آینده رنگ خواهد باخت.
  نخستین پیامد انتخاب احتمالی دونالد ترامپ؛ سقوط شدید قیمت نفت خواهد بود که میتواند در یک دورهٔ یک ساله کمر آقای پوتین و انگل فرزانه و عربستان سعودی را بشکند.
  دونالد ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی حود بارها گفته است که اهل «ماشه» نیست؛ زیرا اساسأ نیاز به کشیدن ماشه وجود ندارد زیرا «ماشهٔ نفت» به خودی خود کشیده خواهد شد بدون آنکه حتّی به دست او و از روی عمد کشیده شود.
  حکومت چین دذ حال تعطیل کردن بخشی از صنایع فولاد و ذغال سنگ است؛ ریرا نه تنها سود آور نیستند؛ بلکه بخشی از پروژهٔ «تعطیلیهای بعدی» هستند. بدین معنی که به جال بیکار کردن ناگهانی ۲۰ میلیون نفر در آینده؛ با این کار بار سنگین آینده را از همین اکنون با بیکار نمودن ۶ میلیون نفر کَم میکند. هرچند که شاید در آینده وضعیت چین بسیار وخیم تر شود و تا ۵۰ میلیون بیکار تولید گردند. آنهایی که بیکار خواهند شد؛ یک سیستم زندگی بذای خود بوجود آورده اند که مانند آوار بر سرشان فرود خواهد آمد.

  پاسخحذف
 10. كژدم اين رئيس جمهور فرانسه كه اينقدر پريود شده و علنا به ترامپ فحش ميده ممكنه تو روابط آينده امريكا و فرانسه تاثيرگذار باشه يا نه از طرفي باز هم صحت حرف هاي شما روشن شد گلوباليست هاي جهاني به وحشت افتاده اند

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی

   اتحادیهٔ اروپا از «برکسیت» وحشت کرده است و میداند که «آمرکسیت» یک طوفان خواهد بود.
   رئیس جمهور فرانسه یک «سوسیالیست خاک بر سر» است که «مسلمانهای فرانسه» نیز به او رأی داده اند.
   این موجود مفلوک سوسیالیست؛ بیشتر به فکر حفظ «رأی» به حاشیه رانده شدگان برای حفظ بقای خود است. اگر ناسیونالیستها در فرانسه به روی کار بیایند؛ شاید او را به جرم «خیانت» محاکمه کنند. این وحشتی است که همه جای دنیا را گرفته است.

   حذف
 11. كژدم چرا جاده خاكي مي روي؟ والدين شهدا رو ولش كن. كسي از والدين شهدا صحبت نكرد. تازه كرده باشه هم. ترامپ بك ادم پولكي و بدون پرنسيپل هست. براي پول دختر خودش هم مي فروشد. سياست يك علم است و ترامپ يك عمله و كانتركتر و بِنَا بيشتر نيست. بهتر است به همان بنگاه خريد و فروش كاسينو و دختران شايسته كه در ان هم خوب نيست برگردد.. شو و دلقك بازي اخر شب تمام شده و مردم به اندازه كافي از دلقك بازي صمد اغايي دانولد لذت بردند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ماشناس گرامی
   تا به حال میلیاردری دیده ای که پولکی نباشد؟ یا تا به حال میلیاردری دیده ای که همینطوری الله بختکی میلیاردر شود؟
   رونالد ریگان هم یک هنرپیشه بود.
   اوباما هم یک وکیل دادگستری.
   امّا در یک مورد حق با شماست.
   زمان شو تمام شده است و پس از این باید به مسائل جدّی تر نگاه کند.

   حذف
 12. اولا ترامپ ميلياردر نيست و خالي بندي مي كند، ،، چند تا پراپرتي دارد . أجاره بكير است. در تمام تكس ريترن هايش هم همه گزارش داده كه لاست كرده و همه را به كوه داده.. در ضمن اگر ميلياردر بود براي خود نمايي هم كه شده هر از گاهي به جايي كسي تشكيلاتي كمك مالي مي كرد، كه نكرده كه هيچ از بدبختها هم زير اسم دانشگاه و سيمينار از از اين دست كوروك بازي ها پول گرفته. شارپلي از طرف دارهاش داره كم ميشه و كژدم هم بزودي خبط ميشه .

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. اوه مای گاد، شما چقدر اینتلجنت هستین!

   حذف
  2. ناشناس گرامی
   دونالد ترامپ یک وصلهٔ نچسب در حزب جمهوریخواه است. بسیاری مخالفتها را از NEVERTRUMP# گرقته تا بازیهای سخیف «تد کروز» و «جان کیسیک»؛ امّا آن ماجراها تمام نشده اند و همان گروهها؛ کار خود را به شیوه های دیگر ادامه خواهند داد.
   اگر من میدانم؛ مطمئن باشید که دونالد ترامپ بسیار بیستر میداند. این جریانها بازی را در کنگره و سنا ادامه خواهند داد و دونالد ترامپ میداند که با مجلس ناهماهنگ؛ حرکتش به جایی نخواهد رسید. لذا در حال تهدید سرال و شاخصه های اصلی حزب جمهوریخواه است و پیامش نیز بسیار ساده است: «یا با من هستید و یا به هیلاری کلینتون رأی بدهید و حزبتان را از هم بپاشید».این مسئله را من در همان نخستین نوشته در رابطه با جنبش ناسیونالیستی آمریکا گفته ام که دونالد ترامپ راه سوّمی برای گلوبالیستهای درون حزب جمهوریخواه نگذاشته است؛ «یا با او» و یا با «هیلاری کلینتون». دونالد ترامپ راه بسیار سختی در پیش دارد و از هم اکنون در فکر کنگره و سنای دلخواه خودش است. اشخاصی مانند «پل رایان» مانند ریگ درون کفش هستند.
   من فکر میکنم که شما مانند بسیاری دیگران به شدّت تحت تأثیر رسانه ها هستید.
   چه دونالد ترامپ شکست بخورد و یا پیروز شود؛ این مسئله را در ذهن داشته باشید که همهٔ سخنانی که میگوید «بسیار عمدی» است. او بسیار باهوش است.

   حذف
  3. ناشناس گرامی
   اگر دونالد ترامپ ذر این مسابقهٔ تاریخی پیروز شود؛ نقشی شبیه به «ولادیمیر پوتین» را برای آمریکاییها خواهد داشت. با این تفاوت که «ولادیمیر پوتین» در «روسیهٔ آغشته با فرهنگ تزاری» تعریف میشود و «دونالد ترامپ» محصول «آمریکای لیبرال و پراگماتیست» است.
   این دو شخصیت بسیار شبیه همدیگر هستند و تنها تفاوت آنها؛ «کشتزار» است.
   هرگز دونالد ترامپ را با احمدی نژاد (ملیجک خامنه ای) مقایسه نکنید.
   پیروزی و یا شکست او چیزی از شخصیت او نمیکاهد.

   حذف
 13. ناشناس گرامی
  از اینکه خواسته اید بخشی از نظرتان را حذف کنم؛ معذورم (چونکه امکان ندارد). لطفأ آن بخشی را که میخواهید حذف شود را خودتان حذف کنید و دوباره بفرستید.

  پاسخحذف
 14. کژدم گرامی
  بازداشت حسن عباسی به دلیل توهین به ارتش

  https://youtu.be/aiqypLapBcA

  «محسن»

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. محسن گرامی
   چیزی به نام ارتش در ایران وجود ندارد. همهٔ فرماندهان ارشد و میان پایهٔ این نیروی نظامی؛ خایه لیسهای خامنه ای هستند.
   سرباز هم برایش فرقی تمیکند که زیر فرمان کدام «دیّوث» باشد.

   http://www.radiofarda.com/a/o2-em-hassan-abbasi/27904981.html

   حذف
 15. آغاز مذاکرات حقوق بشری مابین اتحادیه اروپا و رژیم پلید ولایت فقیه نشان از آمادگی برای چهارزانو شدن ولی وقیح برای کون دادن دوباره است،وقتی از روند برجام های جدید صحبت میشد همیشه میپنداشتم که برجام جدید برجام موشکی یا منطقه ای هست ولی انگل فرزانه مدل داگی (حقوق بشری)رو پسند فرمودند دوران سیاه و تاسف بار اوباما در حال تمامی هست و عقربه های ساعت چه با ترامپ و چه با کلینتون برخلاف میل تمام لات و لوت های منطقه ای به گردش در اومده وضعیت نبرد در جبهه حلب خود گویای ترس از آینده هولناک رفتن اوبامای که به زعم من مشکوک میزنه هست (اشاره به مسلمان مخفی بودن این مردک)همه طرف ها میکوشند از اخر روزهای طلایی ره توشه ای برای فردای سخت رفتن اوباما اندوخته کنند زدن تیر خلاص به مهمترین حلقه هلال شیعی یعنی سوریه تاثیرات شگفتی بر اینده رویدادها خواهند داشت دولت بعدی سوریه امادگی ورود به مساله غرامت خواهی از حزب الله بخاطر خسارات وارده به سوریه و همچنین کشتار وسیع سوری ها رو خواهد داشت و در نهایت این ماجرا به تشکیل یک جبهه عربی برای شکست حزب الله ختم خواهد شد نبرد حلب نبرد مرگ و زندگی برای حزب الله لبنان نیز هست

  پاسخحذف
 16. این است وضعیت واقعی رژیم انگل فرزانه و مدافعان حرم و فاطمیون و .....
  میلیونها دلار خرج میکنند تا «فاتح» شوند و سپس بار دیگر میلیونها دلار هزینه میکنند تا فرار کنند.

  https://youtu.be/pWFzAR92DfU

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. این ویدیو نیز نشان میدهد که نیروهای مخالف رژیم بشار اسد؛ دارای پهپاد نیز هستند.
   یکی از این پهپادها نبردهای اخیر را فیلمبرداری کرده است:

   https://youtu.be/reBAuTkzeIM

   حذف
 17. آتش سوزیهای مکرّر در صنایع نفتی رژیم بیشرفهای صفوی مسلک.
  رژیم انگلهای صفوی میگوید که همگی نصادف بوده اند.

  به این تصادفها ادامه دهید.
  افتخار از آن کسی است که کاری موفقیت آمیز انجام می دهد. افتخار ازآن کسی نیست که تشویق میکند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. یک تصادف دیگر:

   http://www.bbc.com/persian/iran/2016/08/160806_l12_iran_petrochimi_bandar_emam

   انگل فرزانه به همه چیز اشراف داهیانه و امام زمانی دارد.
   شاید بتواند با لیسیدن خایه های ۱+۵ اندکی «فَرَج» بیابد. امّا از دست دشمنان داخلی و منطقه ای زخمهای زیادی خواهد برداشت.

   «گَن کورَه دَن راحات گِئچر .....
   دار کورَه دَن گِئچن کیمی»

   حذف
 18. Kajdoum, You were right.

  http://www.latimes.com/world/asia/la-fg-drug-war-abuses-20160805-snap-story.html

  "My order is shoot to kill you. I don't care about human rights, you better believe me," he said.

  "I will not hesitate to kill you ... don't think that you're a governor or a mayor," Duterte said, repeating the warning he made in Davao. "You'll be the first to go before the civilians."


  http://www.dailymail.co.uk/news/article-3721326/Philippine-police-shoot-dead-six-bodyguards-mayor-s-house-President-Rodrigo-Duterte-s-war-drugs.html?ito=social-facebook
  Mayor Rolando Espinosa, who was subject to a 'shoot on sight' order if resisting arrest that was issued by President Rodrigo Duterte, surrendered ahead of a 24 hour deadline on 02 August


  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   «دودرته» تنها کسی است که برای حد اقل «دو ساعت نفس کشیدن راحت» برای شهروندان فیلیپین؛ کاری درست انجام میدهد.
   من موافق دستگیری و زندانی کردن انگلها و مصرف کردن ثروت ملّی برای ادامهٔ زندگی کثیف آنها در زندان و سپس آزاد کردن آنها با تجارب بیشتر برای ادامهٔ اعمال ننگین آنها نیستم.
   من به «ریشه کنی مالاریا» اعتقاد دارم.
   «دودرته» باید برای ریشه کنی مالاریا؛ چشمهای «ترحّم» را ببندد.
   زنده باد «دودرته».

   حذف
 19. مخترعین «تانک فلّاق» (پشّه بند) که عربده های «پیشرفتهای علمی شان» کون «الله» را پاره میکرد... اکنون از روسیه «کلاشنیکوف» میخرند.

  http://www.bbc.com/persian/iran/2016/08/160806_l12_iran_kalashnikov_rifle

  پاسخحذف
 20. برخلاف تبلیغات رسانه های فارسی زبان غربی؛ محاصرهٔ حلب شکسته شده است. نبردها و جانفشانیهای غیر قابل باوری که از طرف عدّه ای برای پیاده کردن کثیفترین حاکمیت تاریک و شیطانی که «حکومت شرعی اسلامی» نامیده میشود؛ شاخ آقای پوتین و مزدوران «شیعه اش» را شکست.
  باور نکردنی تر آنکه:
  آریاییهای خاک بر سر؛ برای آزادی سرزمینشان همچنان به «مبارزات کلیکی» در اینترنت ادامه میدهند و روسپی زادگان «حزب اللهی» را میستایند و روسپی زاده ای مانند «حاجی بادمجان میرزا قاسمی» را «آریو برزن» مینامند.

  «تُفو بر تو ای چرخ گردون .... تُفو»

  پاسخحذف
 21. خبر خوب اینکه:

  تعداد مراجعه به وبلاگ کژدم امروز از مرز ۳۵ هزار در ماه گذشت.
  این خبر نشان میدهد که بالاخره «راست گویی» و «راست پنداری» و «راست کرداری»؛ هر چند که «گزنده» و «تلخ» باشد؛ بالاخره از زیر سنگها و صخره ها میتواند جوانه بزند.
  این خبر نشان میدهد که دوران «مادرقحبه»های «اکبر گنجی نژادها» به پایان است.
  امّا امیدوارم که ورود به دنیای جدید؛ بسیار سریع باشد و «زمان گرانقدر» را تلف نکنیم.

  پاسخحذف
 22. چرا نظرات من تایید نمیشه؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   اگر نظرتان فحش خواهر و مادر نباشد منتشر میشود.

   حذف
 23. Philippines President Rodrigo Duterte on Sunday identified about 160 serving and former town mayors and executives, judges, and policemen allegedly linked to the illegal drugs trade, stepping up a name-and-shame campaign in his five week war on drugs.

  Duterte read a list of those he said "destroy the country" during a visit to an army base in his hometown Davao city.

  The list included two of the five police generals he identified last month as protectors of drug syndicates and a town major who has recently surrendered to police.

  برای دیدن نوشتار کامل به «رویترز» مراجعه کنید:

  http://www.reuters.com/article/us-philippines-duterte-drugs-idUSKCN10I095

  پاسخحذف
 24. کژدم جان با توجه به قمبل کردن خردوخان برای آیت ا. پوتین .گویا روسیه در تمامی کشورهای منطقه تعدادی رو برای ریاست از قبل خریده. من فکر میکنم حتی تو کشورهای عربی منطقه خسوسن عربستان هم تعدادی قمبل کن در آب نمک خابونده است. همانطوریکه سد منقل واکبر کوسه رو به ریاست رسوند. {}

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   اردوغان یک «نان کنجدی فروش» بود و همچنان هست. آقای پوتین او را نخریده است؛ زیرا در عصر «تراکتور» ... هیچکس بر روی «الاغ» سرمایه گذاری نمیکند.
   «خر دوغان اُغوز تُرک اخوانی» از اینکه داعشیها را به طور عمدی در لابلای پناهجویان به اروپا رخنه داده است؛ به شدّت ترسیده است.
   «ترکیهٔ عثمانی» با اندیشه های کثیف اسلامی اخوانی؛ به همان گوری خواهد رفت که در ۴۰ سال پیش در آن بود. (مستراح عثمانی)
   فاتحهٔ «تُرکهای عثمانی راهزن و دزدهای سر گردنه» را بخوانید.

   حذف
 25. اگر پیر و فرتوت و آلزایمری نشده اید؛ حتماً ماجرای «مدحی» را به یاد می آورید که چگونه به هیکل «اپوزیسیون دروغین»... هم «رید» و هم «شاشید».
  بعد از او نوبت به «شهرام امیری» و آن ویدیوهای کذایی رسید و رژیم انگلهای صفوی مسلک حاکم بر ایران خواستند که او را نیز به عنوان «مدحی دوّم» به «شبه اپوزیسیونی ها» بچپانند.
  نظرات کژدم در این ماجراهای کذایی روشن است و اگر حوصله اش را داشته باشید میتوانید آنها را در «گورستان وبلاگ» (آرشیو) نبش قبر کنید.
  راستی ... از آن فیلمبردار دُردانهٔ بیت انگل فرزانه که با «ماموتی» به آمریکا رفت و نه تنها هرگز برنگشت؛ بلکه آب شد و به زمین فرو رفت چه خبر؟
  یادتان می آید که «مفعولهای حزبلبلی» چه «قشقرق جنده مآبانه» ای در آن رابطه و در این وبلاگ براه انداخته بودند؟
  برای اطلاعات بیشتر به «گورستان وبلاگ کژدم» مراجعه کنید.

  پاسخحذف
 26. خوانندگان گرامی

  مناطقی که اخیراُ توسط نیروهای مخالف رژیم بشار اسد؛ در «حلب» فتح شده اند؛ بسیار مهم تر از مناطقی هستند که قبلأ در اختیارشان بود. این مناطق جدید؛ در ۴ سال گذشته حیات خلوت مشترک «روسها؛ سپاه قدس؛ رژیم اسد و حزب الله لبنان» بوده است و هیچ ربطی به بازپسگیری مناطق ازدست رفتهٔ چند روز اخیر از طرف مخالفین مسلّح سوریه ندارند.
  اگر به لحن گزارش رادیو فردا نگاه کنید؛.... این روسیه و رژیم اسد و سپاه قدس هستند که در به در به دنبال راهی برای تغذیه‌ نیروهای در محاصره افتادهٔ خود هستند. صدها پاسدار و لبنانی و عراقی و افغانی کشته شده و عدّهٔ زیادی اسیر شده اند.
  روسیه از بمبهای فسفری استفاده میکند ولی نتوانسته است تغییری در روند نبردها ایجاد کند.

  به لحن این گزارش توجه کنید:

  http://www.radiofarda.com/a/f35_syria_aleppo_rebels/27906830.html

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. آقای پوتین که یک «بازهٔ زمانی ۴ ماهه» برای تعیین تکلیف و پیروزی رژیم اسد تعریف کرده بود؛ اکنون نه تنها نتوانسته است کاری اساسی انجام دهد؛ بلکه هر روز بیشتر از روز پیش در باتلاق فرو میرود.
   در مرحلهٔ بعدی «سقوط پشّه های روسی» را شاهد خواهید بود که یک به یک سقوط خواهند کرد.

   حذف
 27. جناب كژدم با اجازتون توضيح بدم نبايد دچار توهم بود كه مثلا حمله دولت به حلب باعث اين عمليات انتقامي شده ( اصلا اين عمليات انتقام و براي رفع حصر نبوده) اين عمليات فتح حلب يك عمليات بزرگ بود كه از چند ماه پيش آغاز شده بود مرحله اول اون فتح خان طومان بود كه با موفقيت انجام شد كه نزديك هفتاد پاسدار و افغاني و ... كشته شدند مرحله دوم عمليات فتح حلب فتح منطقه راموسه بود كه امروز انجام شد منتها طبق نقششون از اونجايي كه جاده كاستيلو هم در اختيار اونها بود عملا كار طرفداران رژيم در حلب يكسره ميشد چو محاصره 360 درجه قرار بود بشه اما دستشون رو نيروهاي رژيم خوندن و قبل از اجراي اين مرحله با پاتك گسترده تونستن جاده كاستيلو رو فتح كنن براي همين محاصره 180 درجست و حقيقتا تونستن تا حد زيادي جلوي زهر مرحله دوم عمليات رو بگيرن حالا مرحله سوم عمليات فتح حلب حمله به داخل منطقه غرب حلب هست كه با توجه به فرض محاصره 360 درجه پيروزي قطعي به نظر ميرسيد اما با توجه به خونده شدن دستشون و فتح جاده كاستيلو يعني موفقيت 50 درصدي مرحله دوم انجام مرحله سوم يك نبرد غير قابل پيشبيني و بزرگ و تاريخي ميشه هر دو طرف دارن تمام نيروهاشون رو جمع ميكنن روسيه فقط ديروز 600 سرتي پرواز در حلب انجام داد البته امروز خبر مهم ديگه اي هم رسيد شهر كنسبا توسط ارتش فتح شد در منطقه لاذقيه به اين ترتيب ارتش داره آماده حمله گسترده به شهر جسرالشغور و در نتيجه ادلب ميشه در شرايطي كه عمده نيروهاي النصره عازم حلب هستند بايد ديد اين نقشه دولت موفق از آب درمياد يا نه

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   بسیار سپاسگذارم.
   به این میگویند «نظر» در بخش نظرات. و گرنه همه میتوانند «ودکا» و «میگو» بخورند و در بخش نظرات آروغ بزنند.
   سپاسی نه دوباره؛ بلکه چندباره.
   پاینده و پیروز باشید.

   حذف
 28. تقریبأ همهٔ کسانی که از طرف « رودریگو دودرته» (رئیس جمهور فیلیپین) متّهم به همکاری با «جنایتکاران حرفه ای» شده اند؛ خود را به پلیس معرفی کرده اند.
  امّا این روند با «ماچ و بوسه» انجام نگرفته است.
  زمانی که آقای «رودریگو دودرته» به مقام ریاست جمهوری رسید؛ برای «جنایتکاران» بازهٔ زمانی «۲ ماهه» برای ترک فیلیپین؛ تسلیم کردن خود به نیروی پلیس و یا مرگ حتمی را پیشنهاد داده بود. اکنون ۸۰۰ نفر از جنایتکاران به جای اینکه به گردنشان آفتابه ببندند و سپس به عنوان «لباس شخصی» استخدام کنند؛ همگی گور به گور شده اند.
  این یعنی ریشه کنی مالاریا.

  پاسخحذف
 29. نبرد برای تصرف کامل «حلب» با انفجار تونلی که تا پایگاه نظامی سپاه قدس در اطراف حلب از طرف ائتلاف «جیش الفتح» کنده شده بود؛ ساعاتی پیش آغاز شده است. تمامی نیروهای مستقر در این پایگاه در اثر این انفجار بزرگ کشته شده اند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. نیروهای «جیش الاسلام» که تحت حمایت مستقیم عربستان سعودی هستند نیز در حال آماده شدن برای یک حملهٔ بزرگ در غوطهٔ شرقی هستند.

   حذف
  2. http://orient-news.net/en/news_show/119864/0/Oppositions-offensive-in-Aleppo-kills-tens-of-IRQC

   حذف
 30. برخلاف تبلیغات رسانه های اصلی آمریکا؛ روسها میدانند که با پیروزی ترامپ؛ فاتحهٔ روسهای نفت فروش خوانده است. روسها پس از آنهمه کشورگشایی و بلشویک بازیهای ۷۰ ساله و «بلوک شرق بازی»؛ همچنان از نظر اقتصادی همچنان همتای عربستان سعودی نفت فروش هستند. اگر دانشمندان آلمان هیتلری نبودند؛ روسها حتّی موشک «اسکاد» هم نداشتند.
  به همین خاطر است که «پوتین استراتژیست»؛ «خردوغان» را به «پسر خواندگی» پذیزفت. البتّه «خردوغان» باید مواظب باشد که همان بلایی که سر «زید» آمد بر سر او نیاید.
  محمّد (ص)؛ زن «زید» (پسر خوانده اش) را از چنگش در آورد و گایید؛ تا شاید صاحب پسر شود (که البتّه باز هم نشد و اَبتَر ماند). بعد هم گفت: «الله میگوید که به آنها بگو که تو هرگز پسری نداشته ای (اشاره به پسر خواندگی زید) ... و اگر همسر پسر خوانده ات را گاییدی .... نوش جانت باد».
  فکر میکنم که «خردوغان» چنین بلایی سرش حواهد آمد و چون به «حرمسرا» علاقّد بسیار دارد؛ زنش در حرمسرای پوتین به «رختشویی» مشغول خواهد شد.

  پاسخحذف
 31. گویا بخت سازمان مجاهدین خلق در حال باز شدن است. اگر اینگونه باشد؛ رژیم انگلهای صفوی در آینده باید با مشکلات بزرگتری روبرو شود.
  میدانید که «انگل کبیر بنیانگذار» (خمینی الدنگ) را همین BBC به ماتحت ساکنین ایران فرو کرد... و گویا حالا بازی در حال عوض شدن است و ساکنین ایران باید برای ورود موجود دیگری ماتحتشان را وازلین بزنند.

  http://www.bbc.com/persian/iran/2016/08/160809_l39_montazeri_67_executions

  پاسخحذف
 32. كژدم به نظرت آلت اين ها اگر برود در ماتحت ما بهتر از وضعيت فعلي خواهد بود يا معتقدي كون كونه چه ديلدوي مريم توش باشه چه كير آغا

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   زمانی که یک «گلّه» که با «انسان نامیدن خود»؛ نام «جامعهٔ انسانی» را آلوده میکند؛ چه فرقی برایش دارد؟ به همین «خردوغان» نگاه کنید؛ .... در طی این ۶ سال ده بار چهره عوض کرده است و هواداران «خردوغان تر از خودش» نیز خودشان را برایش جِر میدهند و فکر میکنند که خیلی «فرزانه» است.
   در این «خردوغان در گلّهٔ خردوغان ها»؛ برندهٔ میدان که خواهد بود؟
   بسیار روشن است که آنهایی که به تخمشان نیز حساب نمی کنند که این «الاغهای عثمانی» چند بار چهره عوض کنند؛ برندهٔ نهایی هستند.
   من به «ساکنین ایران» به خاطر «نان و نمک» کاری ندارم. خودشان باید بگویند که چه هستند و لیاقتشان چیست؟

   حذف
 33. همه جنگ درسوریه بخاطر منابع نفتیه

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   بخشی از این نبردها به خاطر منابع نفتیه؛ البته نه نفت سوریه؛ بلکه مسیرهای انتقال نفت و گاز. امّا بخش مهم تر مربوط به از میان برداشتن مرزها و یا تعریف دوبارهٔ مرزها است. به هر حال این خمیر آب زیادی خواهد بُرد.
   هر کشور تعریف شده ای؛ منافع خاص خود را در این نبردها دنبال میکند.
   «نفت» همه چیز نیست؛ بلکه بخشی از آن است.

   حذف
 34. كژدم گرامي با احترام زياد كاملا با شما مخالفم داستان سوريه هر دليلي داشته باشه ربطي به مسير انتقال انرژي نداره اين رو مطمئن باشيد عصر پايپ لاين ها گذشته حتي با وجود كاهش قيمت فولاد تنها صادرات گاز تا 240 كيلومتر نفع اقتصادي داره با خط لوله امروز عصر lng هستش يعني صادرات گاز با كشتي بدون هيچ محدوديتي حتي روسيه كه وسيع ترين شبكه خط لوله گاز رو داره رسما اعلام كرد هدف 100 ميليون تن lng در سال رو پيگيري ميكنه چون خودش هم فهميده داستان چيه در ضمن يك چيز ديگه به لطف فناوري فركينگ ، گاز اروپا و بسياري از نقاط جهان براي آمريكا خواهد بود و يانكي ها اينقدر احمق نيستن كه بگذارن رقيب براي صادرات گازشون به اروپا پيدا بشه شك نكنيد اما باقي حرف هاي شما مثل اكثر اوقات درسته

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   از رئوس مطالبی که در رابطه با صنعت نوین نفت و گاز ارائه دادید سپاسگذارم. اطلاعات من در رابطه با این صنعت؛ قدیمی و زنگ زده هستند.

   حذف
 35. کژدم گرامی اگر غرب با لولوی مجاهدین آخوندهای جاکش را به گه خورن بیندازد ویا بتواند باعث حتی کمی سست شدن ماشین سرکوب آنها بشه من این را به فال نیک میگیرم. در ضمن مجاهدین بنظر من برای ریشه کنی مالاریا تا حدود زیادی به درد میخورند بقیه قمپوزیسیون ایران که زیادی سوسول و حقوق بشری تشریف دارند.کینه عمیق مجاهدین از آخوندها بدرد بخور هست حتی از نظر من که از دین متنفرم. با درود بر شما وراه نوینتان.

  پاسخحذف
 36. دارو دسته مسعود جهنمی . فرقشون نسخه فارسی مخلوت احوان المفسدین و حزب بعث میشل افلقی و کمونیستهای مخوف ادمخار زمان لنین هستند . خدا بداد مردمی برسه که بخان این دیوسارو قبول کنند بیاد. خون و کشتارو کشتار و کشتار . اگه اونا بیان که نمیگذاریم و تیکه پارشون میکنیم. و اگر بیان بفرض محال بیان مردم بعد مدتی میرن اخوندارو پیدا میکنند و مجددن بعنوان فرشته نجات میارن سر کار.

  پاسخحذف
 37. عملیاتی که از سوی دولت روسیه عملیات تروریستی اعلام شد بر ابهامات موجود افزود در نگاه اول تلقی خواهد شد که دولت روسیه از اعلام همکاری بین سرویس اطلاعات اوکراین و داعش قصد مداخله جدیدی در حوزه اوکراین دارد که معقول تر به نظر میرسد و البته احتمال ضعیفتر که چندان قرینه ای برای آن یافت نخواهد شد حضور وسیعتر جریانات اسلامگرا در نزدیک مرزهای مسکو خواهد بود با توجه به چشم انداز تعیین تکلیف نهایی اسد در زمان رئیس جمهور آینده امریکا ،با توجه به حضور اقلیت تاتار در شبه جزیره کریمه که پیوندی با ترک ها دارن و غالبا سنی مذهب هم هستند میتوانند گزینه خوبی برای یارگیری داعش باشند غش کردن جناب خردوغان در دامن پوتین شاید تنها قرینه موجود در این پرونده باشد چنان که پیش از بالا گرفتن امواج بحران اردوغان با استارت روابط با روسیه قصد جاخالی دادن از عواقب پشتیبانی لجستیکی تمام عیار از داعش رو در سر پرورانده باشد

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. andromeda گرامی
   بازیهای پوتین در کلاسه بندی «Old Style Spy Games» میگنجند. در واقع با اینکه ظاهراً مؤثر به نظر می آیند؛ امّا دلیل مؤثر دیده شدن آنها به خاطر مشکلاتی است که مُجریان «Comprehensive Game Theory» با آن سر در گریبان هستند.
   در این میانه «کشورهای پِشگِل» مانند «:ترکیهٔ عثمانی» و «ایران تازی پرست آریایی» و « جمهوری اَران» و «ارمنستان» و «اتیوپی»و «سومالی و «عربستان سعودی» و «کامبوج» و «ویتنام» و... لیست بلندبالایی که به ۱۴۰ از «کشورهای پِشگِل» اشاره میکند... هیزم آتشی هستند که دیگ آینده بر روی آنها میجوشد.
   امّا مشکل و پرسش اصلی این است که : ... کدامین آینده؛ با کدامین جهت؟
   آنچه که اکنون توسط «گلوبالیستها» پیشنهاد میشود؛ آینده ای تاریک و بسیار نا مطمئن برای همگان است.

   حذف
 38. پوتین مرد بزرگیست با ضریب هوشی فوق العاده بالای خود تمام سیاستهای کثیف غربیها رو خونده و روس زبانها رو از خواب بیدار کرده. غربیها میخوان روسیه رو شکار کنند. شکار بزرگ روسیه است. و تکه تکه اش کنند. هر کس یک قسمت از این گوشت قربانی رو میبره. اسرائیل هم در این پروژه است. پوتین تنها داره از این سرزمین بزرگ و‌کم جمعیت خود دفاع میکنه. همه بدبختیها در اتاق فکر غربیها اتفاق میفته. توطئه پشت توطئه. ملت های بزرگ رهبران بزرگ ، قدرتمند و خردمند نیاز دارند. کشورها فهمیدند باید نوعی تمرکز قدرت در رهبری وجود داشته باشد. مانند روسیه ، مصر ، ترکیه ، و در آینده اروپا ....

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی

   آقای پوتین یک دایناسور است.
   آیا او یک استراتژیست توانا است؟

   - آری.

   آیا او در فکر بازگردانیدن روسیهٔ تزاری و ادامهٔ آن؛ یعنی اتحاد جماهیر شوروی است؟

   - آری.

   آیا او یک «ماموت متفکّر» است؟

   - آری.

   جای نهایی او کجاست؟

   - تاریخ.

   حذف
 39. امروز اتفاق افتاد:

  https://youtu.be/7rPHMUvS8vg

  پاسخحذف
 40. امروز خبرش منتشر شد که روسها از پایگاه هوایی همدان برای بمباران سوریه استفاده میکنند.
  اکنون مسئله این نیست که «انگل فرزانه» نوکر ۱۰۰ در صد روسیه است؛ بلکه مسئلهٔ اصلی این است که:
  ۱- هزینه کردن سپاه قدس اثر نکرد.
  ۲- هزینه کردن اوباشان شیعهٔ عراقی و افغانی های هزاره ها و کثافتستانی ها نیز اثر نداشت.
  ۳- هزینه کردن «انگل حسن نصرالله» و اوباشان شیعهٔ لبنانی نیز اثر نکرد.
  ۴- آویختن به «خایه های پوتین» هم اثر نکرد؛ زیرا پوتین از اشتباهات محاسباتی خود در رابطه با «باز کردن حساب بر روی حاجی بادمجان میرزا قاسمی بی لیاقت» نیز دچار وحشت شد و چندماه پیش نیروی هوایی خود در سوریه را تقلیل داد و با «سیخ خرسواران» بر «کون انگل فرزانه» سیخونک زد و گفت: «هی... الاغ ... من اینهمه بمباران نمیکنم که شماها احساس امنیت کنید»...
  ۵- آقای «پوتینِ استراتژیستِ فرزانه»؛ وعدهٔ «خاموش کردن فتنه در ۴ ماه» در سوریه را مانند «کاسهٔ مدفوع» سر کشید؛ امّا سرمست نشد. اکنون ۱۰ ماه میگذرد و «آقای پوتین استراتژسیت» نتوانسته است هیچ گُهی بخورد.
  «رجب طیّب خردوغان» نیز مثل اجداد «خَرَش» در آرزوی «امپراتوری خرهای عثمانی» در گِل فرو مانده است. لذا این ۳ دار و دستهٔ شکست خورده
  تشکیل اتحادیّهٔ «روسی - صفوی - عثمانی» را به عنوان آخرین تیر ترکش «سوته دلان» رقم زده اند و مانند ماهها و سالهای گذشته با «کونی سوخته» شکست خواهند خورد.

  پاسخحذف
 41. حل مسئلهٔ پیچیدهٔ رابطهٔ «چشم» و «زن» و «کیر» در کشور دموکراتیک و «بهشت آرزوها» که «هنوستان» نامیده میشود و «بهرام مشیری عاشق دموکراسی» را «خَرکِیف» می کُند:

  http://www.bbc.com/persian/world/2016/08/160816_sw_india_women

  پاسخحذف
 42. جناب کژدم درگیریهای دیشب در کرمانشاه با عوامل داعش و همزمان خیر استفاده از پایگاههای همدان نشانه هایی از نفوذ زنبورها به ایران در اینده نزدیک نیست؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   این خبر از ریشه دروغ است و برای تحت الشعاع خبر «نوکری آشکار انگل فرزانه» در درگاه «بیت کرملین» منتشر شده است.
   این خبر خیلی هم ناشیانه است. «داعش» با آن «نیروهای اَجَغ وَجَغ» و داشتن خانهٔ تیمی در کرمانشاه؟!!!؟؟؟
   بارها گفته ام که اینگونه سلّولهای «سلفی - جهادی» را وزارت اطلاعات برای مبارزه با احزاب ملّی کردستان تولید و هدایت میکند.
   اینها «کّردهای احمق تازی پرست سُنّی مسلک» هستند که به برادران خود (احزاب مبارز کردستان) خیانت میکنند.
   یکی از موارد استفادهٔ این احمقهای عقبماندهٔ ژنتیک نیز همین خبری است که با آب و تاب منتشر شده است.
   هنوز هم که ۴۰ سال می گذرد؛ ماجرای «مفتی زادهٔ قُرُمساق» را فراموش نکرده ام.
   این گروهها اصالتی ندارند.

   اگر به دنبال خبرهای مهمّ هستید؛ این خبر را دنبال کنید:

   http://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-19478651

   حاکمیّت کثیف ترکهای عثمانی در حال رفتن به زیر علامت بزرگ سؤال است.
   چرخش ناگهانی «خردوغان» و استخدام فوری او از طرف «کعبهٔ کرملین ورشکسته»؛ یک نقطهٔ عطف در حوادث آینده است.

   حذف
  2. وظیفه‌ٔ بعدی «ناتو» تخلیهٔ کامل پایگاه «اینجرلیک» (باغهای انجیر) است. این پایگاه یا باید تخلیه گردد و یا «بمباران» شود.
   ترکهای عثمانی در حال اجرای آخرین «رقص» خود بر روی زمین هستند.
   اتحادیّه ای که کرملین در حال تدارک آن است؛ چه با «هیلاری کلینتون» و چه با «ترامپ» در هم فرو خواهد ریخت.
   روسها با زخمهای عمیق از مهلکه جان به در خواهند بُرد؛ امّا «ترکهای عثمانی» و حاکمیت «تشیُّع صفوی» به «گور» سپرده خواهند شد.

   حذف
  3. جناب کژدم مختصات و چگونگی به گور سپرده شدن خردوغان و صفوی مسلکهای کثیف به چه شکلی خواهد بود و چرا روسها از این مهلکه به در خواهند رفت و در ضمن تاثیر آن بر زندگی ساکنین ایران چگونه خواهد بود ممنون از وقتی که می گذارید

   حذف
  4. ناشناس گرامی
   روسها در بازی بزرگان کَم آورده اند و با استخدام «گدا گودولها» (اوباشان) میخواهند اهرمهای بیشتری برای ادامهٔ بازی داشته باشند. اهرمها همیشه نقش «گلوله» را بازی میکنند و برخلاف اظهار فضله های «شمخانی عقبمانده» مصرف استراتژیک ندارند. روسها ساکنین ایران و ترکهای عثمانی را در این بازی بزرگ به «گا» خواهند داد و خود نیز با دست و صورت زخمی فرار خواهند کرد.
   در این بازی بزرگ؛ «چین» و «نفت»؛ نقش اصلی را بازی میکنند. زمانی که چین زخمهای عمیق بردارد؛ روسیه به «پشگِل» تبدیل میشود.

   حذف
  5. ناشناس گرامی
   مسئلهٔ بسیار مهمّی که خیلی ها از آن خبر ندارند این است که؛ مردم چین به شدّت از رهبران کنونی ناراضی هستند. حتّی ناسیونالیستهای چین و ترسوهای بیطرف چینی نیز میدانند که رهبران کنونی چین؛ برخلاف شعارهای دهان پُرکُن؛ کشورشان را به سوی نابودی میبَرَد.
   امّا شما در هیچیک از خبرگذاریها نشانی از این مسئله نمی بینید و خبرهای «سکینه دایقیزی نای نای» را میبینید.

   حذف
 43. گزارشهای ادامه دار «دویچه وله» در رابطه با همکاریهای گستردهٔ حکومت اخوان المسلمینی ترکهای عثمانی با سازمانها و گروههای «جهادی» آغاز روندی است که در نهایت به افشای اسنادی منجر خواهد شد که انتقال نیروهای «القاعده» و «داعش» در میان پناهجویان عراقی و سوری و افغانی به اروپا؛ یک کار عمدی از طرف حکومت کنونی ترکهای عثمانی است و از طرف «میت» (سازمان اطلاعات ترکیه) هدایت میشود.
  پناه بردن به روسیه؛ ترکهای عثمانی را نه تنها نجات نخواهد داد؛ بلکه اقتصادشان را به ۴۰ سال پیش (ترکهای گدا) باز خواهد گردانید.

  پاسخحذف
 44. چرا ادبیات حکومت ترکهای اخوان المسلمینی عثمانی و حکومتهای روسیه و حاکمیت کثیف کرهٔ شمالی و رژیم انگلهای صفوی و چین و در پاسخگویی به اتّهامات کاملاً یکسان است؟

  http://www.dw.com/fa-ir/%D8%AE%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/a-19480906

  محتوای اصلی این پاسخها را همیشه از ترکیب ۲ مادهٔ معجزه آسا تشکیل شده است:

  ۱- انکار.
  ۲- شعارهای دهان پُرکُن توطئه دشمن برای تضعیف «اُمّ القری».

  اخیراً حزب دموکرات آمریکا نیز به همین ادبیات روی آورده است.

  پاسخحذف